سامانه دیتادیکشنری آماری شهرداری مشهد

دفتر آمار، پژوهش، نوآوری و مطالعات راهبردی

ورود

درباره ما

دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد

دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بشمار می رود و گروه های رصدهای آماری و تحلیل اطلاعات این دفتر عهده دار وظیفه تهیه و انتشار آمارهای شهری و سازمانی و تحلیل آن ها می باشند. در این دفتر تهیه و انتشار آمارهای رسمی شهر در قالب آمارنامه شهر مشهد هر ساله صورت گرفته است. در گذشته با توجه به تنوع و گستردگی وظایف شهرداری و فعالیت های دستگاه های اجرایی شهر هر ساله انبوهی از اطلاعات و آمار توسط شهرداری تولید می گردد که بخش عمده ای از آن غیرهدفمند، موردی و نامنظم و در موارد زیادی بدون اتکا به تعریف و مفاهیم علمی تولید می شد به دلیل بهنگام نبودن، پایین بودن کیفیت و چندگانگی امکان استفاده از آن در مجموعه فراهم نمی شد که ریشه تمام این مشکلات فقدان برنامه ریزی در فعالیت آماری بوده است. از مهمترین برنامه های این دفتر جهت فعالیت های آماری مجموعه بزرگ شهرداری مشهد، پیاده سازی نظام جامع آماری بوده و خواهد بود و در جهت نیل به آن اقدامات اساسی و زیربنایی در تحقق اصول حاکم بر این نظام (قوانین و مقررات، ساختار سازمانی مناسب، نیروی انسانی کارآمد و سخت افزار و نرم افزار) صورت پذیرفته است. حسب رویکردهای جدید حوزه مدیریت شهری و در راستای انتشار گسترده آمارها و داده های باز، نحوه طبقه بندی و انتشار داده ها در سایر کلان شهرهای دنیا (عمدتاً شهرهای هوشمند و توسعه یافته) بررسی شد و موجب تغییر رویکرد اساسی در فرآیند انتشار داده ها و آمارهای شهر و شهرداری مشهد گردید. دیتادیکشنری آماری مشهد با هدف استاندارد سازی تعاریف و مفاهیم اقلام و شاخص های آماری و الکترونیکی کردن فرایند به روزرسانی و تغییرات آنها تعریف شده است. در این سامانه، شناسنامه اقلام و شاخص های آماری تعریف و فرایندی برای ثبت و به روزرسانی آن ها در قالب ارسال درخواست پیش بینی گردیده است.

امکانات سامانه

مشاهده شناسنامه اقلام و شاخص های آماری

اطلاعــات اقـلـام آمــاری مثــل تعریــف اســتاندارد، متغیرهــای تشــکیل دهنــده آن، فرمــول محاســبه، منبــع اطلاعاتــی، ویژگی هــای مکانــی و... در قالــب یــک فــرم چنــد لایــه تحــت عنــوان شناســنامه اقــام و شــاخص هــای آمــاری قابــل دســترس بــرای کاربــران خواهــد بــود.

امکان تعریف اقلام و شاخص های آماری جدید

کارشناســان واحدهــای مختلــف مــی تواننــد اقــام و شــاخص هــای آمــاری مــورد نظــر خــود را در صــورت عــدم وجــود در دیتــا دیکشــنری آمــاری تعریــف نماینــد.


فرآیند راهبری تعریف اقلام و شاخص های آماری جدید

بــه منظــور دسترســی یکپارچــه کارشناســان واحدهــای مختلــف بــه اقــام و شــاخص هــای آمــاری و پرهیــز از تعریــف دوبــاره یــا چندبــاره شناســنامه اقــام آمــاری طی یــک فرآیند الکترونیکی تعریف، اصاح و تایید شــده و مــورد استفاده کاربران قــرار خواهنــد گرفــت.

معرفی داده های شهرداری به کسب و کارها

در راســتای سیاســت هــای شــهرداری مبنــی بــر توســعه کســب و کارهــای شــهری ارائــه داده هــای شــهرداری در قالــب Api و بصــورت داده بــاز انجــام مــی پذیــرد. بــر ایــن اســاس مشــاهده فیلدهــای اطلاعاتــی جــداول بــا اهمیــت از منظــر کســب و کارهــا امکانــی اســت کــه در فــاز توســعه ســامانه دیتــا دیکشــنری آمــاری انجــام خواهــد پذیرفــت. کســب و کارهــا بــا مراجعــه بــه ایــن ســامانه امــکان خواهنــد داشــت تــا بــه تفکیــک ســامانه جــداول اطلاعاتــی بــا ارزش اطلاعاتــی بــالا را مشــاهده کـرده و با اطلاع از داده هــای موجــود در ایــن ســامانه هــا API های درخواســتی خــود را از طریــق ســرویس پیــش بینــی شــده در ســایت Data.Mashhad.ir به شهرداری اعلام نمایند.

شناسنامه‌ها


در سامانه دیتادیکشنری، شناسنامه دو نوع داده ثبت می شود:
اقلام آماری: به تعداد یا مقدار قابل شمارش از یک مجموعه عناصر که در یک بازه زمانی مشخص و در یک سطح برداشت مشخـــص به صورت کاملاً مستقل وجود داشته و گــاهاً دارای صفـــات مشخصه نیز می باشند، قلم آماری گفتـه می شود، مثلا تعداد پارک ها، مساحت پارک ها، جمعیت شهر و غیره
شاخص های آماری: در حــال حاضــر بــر اســاس اهــداف بخشــی حــوزه هــای ماموریتــی، مجموعــه ای از شــاخص هــا تعریــف مــی گــردد؛ شــاخص هــای برنامــه عملیاتــی، ارزیابــی عملکــرد، کارانــه، مــدل هــا و اســتاندارد هــای شــهری.حــال آنکــه بســیاری از ایــن شــاخص هــا کــه در مــدل هــای مختلــف تعریــف شــده انــد اشــتراک های فراوانــی دارنــد.
بــه منظــور ســاماندهی ایــن موضــوع و دسترســی یکپارچــه کارشناســان واحدهــای مختلــف بــه شــاخص هــای آمــاری و پرهیــز از تعریــف دوبــاره یــا چندبــاره، در ایــن ســامانه امــکان طبقــه بنــدی شــاخص هــا در قالــب مــدل هــای اطاعاتــی مــورد نظــر حــوزه هــای تخصصــی فراهــم مــی گــردد

مقادیر ازپیش تعریف‌شده

به منظور تسهیل در ورود اطلاعات و نیز کاهش احتمال خطای انسانی و ناسازگاری، برای برخی از فیلدهای شناسنامه، امکان تعریف مجموعه ای از مقادیر ازپیش تعریف شده وجود دارد که کاربر می تواند در هنگام تکمیل شناسنامه، از بین آنها یکی را انتخاب نماید (از طریق یک منوی کشویی). بدین ترتیب در این فیلدها امکان ورود متن توسط کاربر وجود نخواهد داشت و احتمال بروز خطای انسانی و ناسازگاری کاهش خواهد یافت

کاربران

پنج سطح از کاربران در سامانه دیتادیکشنری پیش بینی شده است:
بازدیدکننده، که شامل همه کاربران داخل شهرداری می شود
پیشنهاددهنده (کارشناس)، که رابطان آماری واحدهای متولی شهرداری (به جز اداره آمار) هستند و پس از ورود به سامانه، امکان پیشنهاد شناسنامه جدید و پیشنهاد ویرایش یا حذف یکی از شناسنامه های پیشنهادشده در واحد سازمانی خود را دارا هستند
تأییدکننده، که مدیران واحدهای متولی شهرداری هستند و پس از ورود به سامانه، امکان تأیید شناسنامه های پیشنهادشده و تأیید پیشنهادهای ویرایش و حذف شناسنامه های واحد سازمانی خود را دارند
ناظر/کارشناس آماری، که کارشناسان اداره آمار هستند و پس از ورود به سامانه، وظیفه تأیید پیشنهاد، ویرایش یا حذف شناسنامه را پس از نقش تأییدکننده ایفا می نمایند
تأییدکننده نهایی (مدیر)، که پس از ورود به سامانه، وظیفه تأیید نهایی پیشنهاد یا ویرایش یا حذف شناسنامه را برعهده دارد. همچنین مدیر سامانه امکان افزودن و حذف کاربران، مقادیر ازپیش تعریف شده فیلدهای شناسنامه و مجموعه شاخص ها را دارد

تعاریف

صفت آماری

صفات آماری، نوعی تفكيك، چارچوب و مرزبندی آماری هستند، که بر اساس تعاریف مشخص، در فرآیند گردآوري داده ها، اطلاعات و اقلام آماری، مانع از ثبت سليقه اي مقادیر توسط جمع آوری کننده مقادیر می شوند.

شاخص آماری

شاخص های آماری، نوعی ابزار، سنجه و وسیله اندازه گیری و مقایسه، با ماهیت و خاصیت مشخص هستند، که بر اساس ترکیب یک یا چند متغیر همگن یا قلم آماری، در یک دوره زمانی مشخص، قابل محاسبه، قابل فهم، دسترس پذیر، واکنش گرا، فراگیر، عملیاتی و مبتنی بر هدف باشند.

قلم آماری

اقلام آماری، تعداد یا مقدار قابل شمارش از یک مجموعه عناصر اطلاعاتی هستند، که در یک دوره زمانی و سطح برداشت مشخص، بصورت کاملاً مستقل وجود داشته و برای تدقیق شمارش مقادیر آنها، از صفات آماری، استفاده می شود.

بصری سازی محتوای آماری سامانه

روند ثبت و ارجاع شناسنامه‌های آماری


شمارنده موجودیت‌های سامانه

طبقه بندی اصلی


طبقه بندی فرعی


حوزه سازمانی

واحد سازمانی


صفات آماری


کلمات کلیدی

قلم آماری


شاخص آماری


شناسنامه آماری

شاخص‌های آماری
اقلام آماری

جدید ترین رویدادهای سامانه

درباره سامانهدیتادیکشنری آماری مشهد با هدف استاندارد سازی تعاریف و مفاهیم اقلام و شاخص های آماری و الکترونیکی کردن فرایند به روزرسانی و تغییرات آنها تعریف شده است. در این سامانه، شناسنامه اقلام و شاخص های آماری تعریف و فرایندی برای به روزرسانی و یا ثبت درخواست تعریف شاخص یا قلم جدید پیش بینی شده است.
چرخــه تبدیــل داده هــا بــه اطلاعــات و تهیــه خــوراک مــورد نیــاز سیســتم هــای تصمیــم گیــری و در نهایــت تولیــد دانــش موضــوع اصلــی در حــوزه مدیریــت اطلاعــات محســوب مــی شــود.
داده هــای فراوانــی کــه روزانــه از تراکنــش سیســتم هــا و طــرق دیگــر تولیــد مــی شــوند مــی بایســت بــر اســاس نیاز حــوزه هــای بهره بــردار و متخصصیــن آمــار ســامان دهــی شــوند، دســتیابی بــه آمــار بــا کیفیــت، اعتبــار ســنجی و کیفیــت ســنجی داده هــا و متغیرهــای تشــکیل دهنــده آنهــا همــواره دغدغــه مدیــران ایــن عرصــه بــوده اســت.
دیتــا دیکشــنری آمــاری در ایــن چرخــه بــه بهــره بــرداران در شناســایی داده هــای هــدف خــود کمــک مــی کنــد و امــکان دســتیابی بــه آنهــا را در قالــب هــا و فــرم هــای اســتاندارد میســر مــی ســازد.

پرسش‌های متداولinfo@mrdm.ir            

پیام شما ارسال شد.