لیست شناسنامه هااطلاعات جغرافیایی و آب و هوا
جمعیت
برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
محیط‌زیست و فضای‌سبز شهری
مسکن و ساخت‌و‌ساز
بهداشت و درمان
رفاه و تامین‌اجتماعی
اشتغال و نیروی کار
اقتصاد شهری
زیارت و گردشگری
فرهنگ و هنر
ورزش و جوانان
آموزش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
حمل‌و‌نقل
انرژی
صنعت و معدن
کشاورزی و دامداری
امورقضایی، ایمنی و امنیت عمومی


اعمال کلمه کلیدی

 شاخص های آماری اقلام آماری
ردیفکد شناسنامهعنوان شناسنامهمشخصات داده مکانیطبقه بندی اصلی - طبقه بندی فرعینوع شناسنامهوضعیت داده ای شناسنامه ( مختص قلم آماری)نسخه شناسنامهواحد سازمانی - حوزه سازمانی
1UR00111062002001030110001میزان اتوبوسایران - خراسان رضوي - مشهدبرنامه‌ریزی و مدیریت شهری - مطالعات و پژوهش مدیریت شهریشاخص آماریثبتی1معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی - اداره‌کل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
2OR00111062006001040190002تعداد ونایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - محیط زیست شهریقلم آماریثبتی1معاونت خدمات شهری - اداره‌کل بهبود محیط زیست شهری
3OR00111062005001010010001تعداد درختانایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - تقسیمات شهریقلم آماریثبتی1معاونت شهرسازی و معماری - اداره‌کل امور شهرسازی
4OR00111062004013150750002سرانه پارکینگ کارمندانایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - پارکینگ‌هاشاخص آماری1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - شرکت ترافیک هوشمند الیت
5OR00111062002001030130005ضریب استهلاک تجهیزاتایران - خراسان رضوي - مشهدبرنامه‌ریزی و مدیریت شهری - آمار و اطلاعات شهریقلم آماریثبتی1معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی - اداره‌کل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
6OR00111062004004150710012میزان خطوط BRTایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریشاخص آماری1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
7OR00111062006001010040003میزان پارکینگایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - پایش آلایندگی‌هاشاخص آماری1معاونت خدمات شهری - اداره‌کل بهبود محیط زیست شهری
8OR00111062004004150710010ضریب اهمیت ناوگان تاکسی‌‌رانیایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریقلم آماریثبتی1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
9OR00111062004004150710011ضریب اهمیت ناوگان قطار شهریایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریقلم آماریثبتی1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
10OR00111062006001040190001تعداد ایستگاه‌های دوچرخه عمومیایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - محیط زیست شهریقلم آماریثبتی1معاونت خدمات شهری - اداره‌کل بهبود محیط زیست شهری
11OR00111062002001030130004میزان کارمندانایران - خراسان رضوي - مشهدبرنامه‌ریزی و مدیریت شهری - آمار و اطلاعات شهریشاخص آماری1معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی - اداره‌کل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
12UR00111062012001060260003میزان پرستارایران - خراسان رضوي - مشهدبهداشت و درمان - مراکز بهداشت و درمانشاخص آماری1وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
13OR00111062006006040150004حجم آب مصرفی در آبیاری فضای سبزایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
14UR00111062020001130650002میزان دانشجوایران - خراسان رضوي - مشهدآموزش - آموزش عالیشاخص آماری1وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
15OR00111062004004150710008ظرفیت سرانه حمل‌ونقلایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریشاخص آماری1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
16OR00111062006006040150003تعداد پارکایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
17OR00111062004004150710007تعداد خطوط BRTایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
18OR00111062002001030130003تعداد کارمندانایران - خراسان رضوي - مشهدبرنامه‌ریزی و مدیریت شهری - آمار و اطلاعات شهریقلم آماریثبتی1معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی - اداره‌کل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
19UR00111062019002130610003تعداد دانش آموزانایران - خراسان رضوي - مشهدآموزش - آموزش و پرورشقلم آماریغیر ثبتی1وزارت آموزش و پرورش - اداره‌کل آموزش و پرورش مشهد
20UR00111062020001130650001تعداد دانشجویانایران - خراسان رضوي - مشهدآموزش - آموزش عالیقلم آماریغیر ثبتی1وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
21OR00111062006003040170001وزن پسماند ترایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - مدیریت رفت و روب و پسماند شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان مدیریت پسماند
22OR00111062006003040170006وزن پسماند خشکایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - مدیریت رفت و روب و پسماند شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان مدیریت پسماند
23UR00111062012001060260001سرانه دسترسی به مراکز درمانیایران - خراسان رضوي - مشهدبهداشت و درمان - مراکز بهداشت و درمانشاخص آماری1وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
24OR00111062004005150770001سرانه اتوبوسایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - مدیریت و امور ترافیکشاخص آماری1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک
25OR00111062006006040150002سرانه پارکایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریشاخص آماری1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
26OR00111062004004150710005تعداد واگن‌های قطار شهریایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
27OR00111062004004150710006تعداد تاکسیایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
28OR00111062004004150710003تعداد اتوبوسایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
29OR00111062006006040150001مساحت پارکایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریقلم آماریثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
30OR00111062004004150710002میزان توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومیایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریشاخص آماری1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
31OR00111062002001030130001میزان رشد جمعیتایران - خراسان رضوي - مشهدبرنامه‌ریزی و مدیریت شهری - آمار و اطلاعات شهریشاخص آماری1معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی - اداره‌کل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
32OR00111062004004150710009میزان توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومیایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریشاخص آماری2معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
33OR00111062006001010040002میزان آلودگی هواایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - پایش آلایندگی‌هاشاخص آماری1معاونت خدمات شهری - اداره‌کل بهبود محیط زیست شهری
34UR00111062004013150750001میزان فضای موجود برای پارک خودروایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - پارکینگ‌هاشاخص آماری1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - شرکت ترافیک هوشمند الیت
35OR00111062022005010030005سرانه فضای سبزایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - هواشناسیشاخص آماری1وزارت راه و شهرسازی - سازمان هواشناسی
36UR00111062022005010030008تعداد روزهای برفیایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - هواشناسیقلم آماریثبتی1وزارت راه و شهرسازی - سازمان هواشناسی
37UR00111062025001170830002تعداد پارکینگایران - خراسان رضوي - مشهدصنعت و معدن - صنایعقلم آماریثبتی1وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی
38UR00111062022005010030002تعداد ایستگاه های سنجش کیفیت هواایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - هواشناسیقلم آماریثبتی1وزارت راه و شهرسازی - سازمان هواشناسی
39UR00111062022005010030007تعداد روزهای دارای هوا پاکایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - هواشناسیقلم آماریثبتی1وزارت راه و شهرسازی - سازمان هواشناسی
ردیفکد شناسنامهعنوان شناسنامهمشخصات داده مکانیطبقه بندی اصلی - طبقه بندی فرعینوع شناسنامهوضعیت داده ای شناسنامه ( مختص قلم آماری)نسخه شناسنامهواحد سازمانی - حوزه سازمانی

الف: نوع شناسنامه


ب: اطلاعات مکانی شناسنامه


ج: مشخصات اولیه شناسنامه


د: تعریف شناسنامه


سایر مشخصات شناسنامه