لیست شناسنامه هااطلاعات جغرافیایی و آب و هوا
جمعیت
برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
محیط‌زیست و فضای‌سبز شهری
مسکن و ساخت‌و‌ساز
بهداشت و درمان
رفاه و تامین‌اجتماعی
اشتغال و نیروی کار
اقتصاد شهری
زیارت و گردشگری
فرهنگ و هنر
ورزش و جوانان
آموزش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
حمل‌و‌نقل
انرژی
صنعت و معدن
کشاورزی و دامداری
امورقضایی، ایمنی و امنیت عمومی


اعمال کلمه کلیدی

 شاخص های آماری اقلام آماری
ردیفکد شناسنامهعنوان شناسنامهمشخصات داده مکانیطبقه بندی اصلی - طبقه بندی فرعینوع شناسنامهوضعیت داده ای شناسنامه ( مختص قلم آماری)نسخه شناسنامهواحد سازمانی - حوزه سازمانی
1UR00111062002002030090001سرانه پارکینگ اتوبوسایران - خراسان رضوي - مشهدبرنامه‌ریزی و مدیریت شهری - تشکیلات و منابع انسانیشاخص آماریثبتی1معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی - اداره‌کل منابع انسانی
2OR00111062010001010020001سرانه پارکینگ ونایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - اراضی شهری (ملکی، آستانه و اوقاف)شاخص آماری1آستان قدس رضوی - آستان قدس رضوی
3UR00111062002001030110001میزان اتوبوسایران - خراسان رضوي - مشهدبرنامه‌ریزی و مدیریت شهری - مطالعات و پژوهش مدیریت شهریشاخص آماریثبتی1معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی - اداره‌کل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
4OR00111062004013150750002سرانه پارکینگ کارمندانایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - پارکینگ‌هاشاخص آماری1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - شرکت ترافیک هوشمند الیت
5OR00111062004004150710012میزان خطوط BRTایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریشاخص آماری1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
6OR00111062006001010040003میزان پارکینگایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - پایش آلایندگی‌هاشاخص آماری1معاونت خدمات شهری - اداره‌کل بهبود محیط زیست شهری
7OR00111062002001030130004میزان کارمندانایران - خراسان رضوي - مشهدبرنامه‌ریزی و مدیریت شهری - آمار و اطلاعات شهریشاخص آماری1معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی - اداره‌کل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
8UR00111062012001060260003میزان پرستارایران - خراسان رضوي - مشهدبهداشت و درمان - مراکز بهداشت و درمانشاخص آماری1وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
9UR00111062020001130650002میزان دانشجوایران - خراسان رضوي - مشهدآموزش - آموزش عالیشاخص آماری1وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
10OR00111062004004150710008ظرفیت سرانه حمل‌ونقلایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریشاخص آماری1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
11UR00111062012001060260001سرانه دسترسی به مراکز درمانیایران - خراسان رضوي - مشهدبهداشت و درمان - مراکز بهداشت و درمانشاخص آماری1وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
12OR00111062004005150770001سرانه اتوبوسایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - مدیریت و امور ترافیکشاخص آماری1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک
13OR00111062006006040150002سرانه پارکایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریشاخص آماری1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
14OR00111062004004150710002میزان توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومیایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریشاخص آماری1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
15OR00111062002001030130001میزان رشد جمعیتایران - خراسان رضوي - مشهدبرنامه‌ریزی و مدیریت شهری - آمار و اطلاعات شهریشاخص آماری1معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی - اداره‌کل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
16OR00111062004004150710009میزان توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومیایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریشاخص آماری2معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
17OR00111062006001010040002میزان آلودگی هواایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - پایش آلایندگی‌هاشاخص آماری1معاونت خدمات شهری - اداره‌کل بهبود محیط زیست شهری
18UR00111062004013150750001میزان فضای موجود برای پارک خودروایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - پارکینگ‌هاشاخص آماری1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - شرکت ترافیک هوشمند الیت
19OR00111062022005010030005سرانه فضای سبزایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - هواشناسیشاخص آماری1وزارت راه و شهرسازی - سازمان هواشناسی
ردیفکد شناسنامهعنوان شناسنامهمشخصات داده مکانیطبقه بندی اصلی - طبقه بندی فرعینوع شناسنامهوضعیت داده ای شناسنامه ( مختص قلم آماری)نسخه شناسنامهواحد سازمانی - حوزه سازمانی

الف: نوع شناسنامه


ب: اطلاعات مکانی شناسنامه


ج: مشخصات اولیه شناسنامه


د: تعریف شناسنامه


سایر مشخصات شناسنامه