لیست شناسنامه هااطلاعات جغرافیایی و آب و هوا
جمعیت
برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
محیط‌زیست و فضای‌سبز شهری
مسکن و ساخت‌و‌ساز
بهداشت و درمان
رفاه و تامین‌اجتماعی
اشتغال و نیروی کار
اقتصاد شهری
زیارت و گردشگری
فرهنگ و هنر
ورزش و جوانان
آموزش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
حمل‌و‌نقل
انرژی
صنعت و معدن
کشاورزی و دامداری
امورقضایی، ایمنی و امنیت عمومی


اعمال کلمه کلیدی

 شاخص های آماری اقلام آماری
ردیفکد شناسنامهعنوان شناسنامهمشخصات داده مکانیطبقه بندی اصلی - طبقه بندی فرعینوع شناسنامهوضعیت داده ای شناسنامه ( مختص قلم آماری)نسخه شناسنامهواحد سازمانی - حوزه سازمانی
1OR00111062006001040190002تعداد ونایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - محیط زیست شهریقلم آماریثبتی1معاونت خدمات شهری - اداره‌کل بهبود محیط زیست شهری
2OR00111062002001030130005ضریب استهلاک تجهیزاتایران - خراسان رضوي - مشهدبرنامه‌ریزی و مدیریت شهری - آمار و اطلاعات شهریقلم آماریثبتی1معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی - اداره‌کل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
3OR00111062004004150710010ضریب اهمیت ناوگان تاکسی‌‌رانیایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریقلم آماریثبتی1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
4OR00111062004004150710011ضریب اهمیت ناوگان قطار شهریایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریقلم آماریثبتی1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
5OR00111062006001040190001تعداد ایستگاه‌های دوچرخه عمومیایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - محیط زیست شهریقلم آماریثبتی1معاونت خدمات شهری - اداره‌کل بهبود محیط زیست شهری
6OR00111062006006040150004حجم آب مصرفی در آبیاری فضای سبزایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
7OR00111062006006040150003تعداد پارکایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
8OR00111062004004150710007تعداد خطوط BRTایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
9OR00111062002001030130003تعداد کارمندانایران - خراسان رضوي - مشهدبرنامه‌ریزی و مدیریت شهری - آمار و اطلاعات شهریقلم آماریثبتی1معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی - اداره‌کل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
10UR00111062019002130610003تعداد دانش آموزانایران - خراسان رضوي - مشهدآموزش - آموزش و پرورشقلم آماریغیر ثبتی1وزارت آموزش و پرورش - اداره‌کل آموزش و پرورش مشهد
11UR00111062020001130650001تعداد دانشجویانایران - خراسان رضوي - مشهدآموزش - آموزش عالیقلم آماریغیر ثبتی1وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
12OR00111062006003040170001وزن پسماند ترایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - مدیریت رفت و روب و پسماند شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان مدیریت پسماند
13OR00111062006003040170006وزن پسماند خشکایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - مدیریت رفت و روب و پسماند شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان مدیریت پسماند
14OR00111062004004150710005تعداد واگن‌های قطار شهریایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
15OR00111062004004150710006تعداد تاکسیایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
16OR00111062004004150710003تعداد اتوبوسایران - خراسان رضوي - مشهدحمل‌و‌نقل - حمل‌ونقل مسافر درون شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک - اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر حمل‌و‌نقل و ترافیک
17OR00111062006006040150001مساحت پارکایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریقلم آماریثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
18UR00111062022005010030008تعداد روزهای برفیایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - هواشناسیقلم آماریثبتی1وزارت راه و شهرسازی - سازمان هواشناسی
19UR00111062025001170830002تعداد پارکینگایران - خراسان رضوي - مشهدصنعت و معدن - صنایعقلم آماریثبتی1وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی
20UR00111062022005010030002تعداد ایستگاه های سنجش کیفیت هواایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - هواشناسیقلم آماریثبتی1وزارت راه و شهرسازی - سازمان هواشناسی
21UR00111062022005010030007تعداد روزهای دارای هوا پاکایران - خراسان رضوي - مشهداطلاعات جغرافیایی و آب و هوا - هواشناسیقلم آماریثبتی1وزارت راه و شهرسازی - سازمان هواشناسی
ردیفکد شناسنامهعنوان شناسنامهمشخصات داده مکانیطبقه بندی اصلی - طبقه بندی فرعینوع شناسنامهوضعیت داده ای شناسنامه ( مختص قلم آماری)نسخه شناسنامهواحد سازمانی - حوزه سازمانی

الف: نوع شناسنامه


ب: اطلاعات مکانی شناسنامه


ج: مشخصات اولیه شناسنامه


د: تعریف شناسنامه


سایر مشخصات شناسنامه