لیست شناسنامه هااطلاعات جغرافیایی و آب و هوا
جمعیت
برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
محیط‌زیست و فضای‌سبز شهری
مسکن و ساخت‌و‌ساز
بهداشت و درمان
رفاه و تامین‌اجتماعی
اشتغال و نیروی کار
اقتصاد شهری
زیارت و گردشگری
فرهنگ و هنر
ورزش و جوانان
آموزش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
حمل‌و‌نقل
انرژی
صنعت و معدن
کشاورزی و دامداری
امورقضایی، ایمنی و امنیت عمومی


اعمال کلمه کلیدی

 شاخص های آماری اقلام آماری
ردیفکد شناسنامهعنوان شناسنامهمشخصات داده مکانیطبقه بندی اصلی - طبقه بندی فرعینوع شناسنامهوضعیت داده ای شناسنامه ( مختص قلم آماری)نسخه شناسنامهواحد سازمانی - حوزه سازمانی
1OR00111062006006040150005تعداد درختایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریقلم آماریثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
2OR00111062006001040190001تعداد ایستگاه‌های دوچرخه عمومیایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - محیط زیست شهریقلم آماریثبتی1معاونت خدمات شهری - اداره‌کل بهبود محیط زیست شهری
3OR00111062006006040150004حجم آب مصرفی در آبیاری فضای سبزایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
4OR00111062006006040150003تعداد پارکایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
5OR00111062006003040170001وزن پسماند ترایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - مدیریت رفت و روب و پسماند شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان مدیریت پسماند
6OR00111062006003040170006وزن پسماند خشکایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - مدیریت رفت و روب و پسماند شهریقلم آماریغیر ثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان مدیریت پسماند
7OR00111062006006040150002سرانه پارکایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریشاخص آماری1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
8OR00111062006006040150001مساحت پارکایران - خراسان رضوي - مشهدمحیط‌زیست و فضای‌سبز شهری - پارک‌ها و فضای سبز شهریقلم آماریثبتی1معاونت خدمات شهری - سازمان پارک‌ها و فضای سبز
ردیفکد شناسنامهعنوان شناسنامهمشخصات داده مکانیطبقه بندی اصلی - طبقه بندی فرعینوع شناسنامهوضعیت داده ای شناسنامه ( مختص قلم آماری)نسخه شناسنامهواحد سازمانی - حوزه سازمانی

الف: نوع شناسنامه


ب: اطلاعات مکانی شناسنامه


ج: مشخصات اولیه شناسنامه


د: تعریف شناسنامه


سایر مشخصات شناسنامه