ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1نوع اشتغالنوع اشتغال نیروی انسانی در شهرداریدارای رابطه استخدامی مستقیم (كلیه كاركنان دارای رابطه استخدامی مستقیم با شهرداری.)
فاقد رابطه استخدامی مستقیم (كلیه كاركنان فاقد رابطه استخدامی مستقیم با شهرداری.)
2تحصیلاتسطح تحصیلات نیروی انسانی.زیردیپلم (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات زیردیپلم.)
دیپلم (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات دیپلم.)
فوق‌دیپلم (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات فوق‌دیپلم.)
لیسانس (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات لیسانس.)
فوق‌لیسانس (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات فوق‌لیسانس.)
دکتری (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات دکتری.)
حوزوی (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات حوزوی.)
3کاربری پروژهنوع کاربری پروژه های اجرایی.مسکونی (پروژه با کاربری مسکونی.)
تجاری (پروژه با کاربری تجاری.)
اداری (پروژه با کاربری اداری.)
آموزشی (پروژه با کاربری آموزشی.)
مذهبی (پروژه با کاربری مذهبی.)
تفریحی (پروژه با کاربری تفریحی.)
فرهنگی (پروژه با کاربری فرهنگی.)
خدماتی (پروژه با کاربری خدماتی.)
رفاهی (پروژه با کاربری رفاهی.)
اقامتی (پروژه با کاربری اقامتی.)
پارکینگ (پروژه با کاربری پارکینگ.)
فضای سبز (پروژه با کاربری فضای سبز.)
معابر عمومی (پروژه با کاربری معابر عمومی.)
4کاربری فضاهای ورزشینوع کاربری فضاهای ورزشی.مجموعه ورزشی (فضای ورزشی با کاربری مجموعه ورزشی.)
سالن ورزشی (فضای ورزشی با کاربری سالن ورزشی.)
پایگاه تندرستی (فضای ورزشی با کاربری پایگاه تندرستی.)
گود باستانی (فضای ورزشی با کاربری گود باستانی.)
سوله بحران (فضای ورزشی با کاربری سوله بحران.)
5جنسیتتفکیک افراد براساس جنسیتزن (جنسیت زن)
مرد (جنسیت مرد)
6نوع پارکتفکیک بندی پارک ها به لحاظ مساحتپارک همسایگی (پارکی است که مساحت آن کمتر از 0.5 هکتار باشد.)
پارک محله‌ای (پارکی است که مساحت آن بین 0.5 تا 2 هکتار باشد.)
پارک ناحیه‌ای (پارکی است که مساحت آن بین 2 تا 6 هکتار باشد.)
پارک منطقه‌ای (پارکی است که مساحت آن بیشتر از 6 هکتار باشد.)
پارک بزرگ (پارکی است که مساحت آن بیشتر از 40 هکتار باشد.)
پارک جنگلی (به زمین‌هایی كه زیرپوشش درختان و درختچه‌ها با رویش طبیعی یا گاهی مصنوعی هستند و در فضای داخلی آن‌ها یك اكوسیستم خاص و متفاوت از محیط اطراف فراهم‌شده، پارك جنگلی طبیعی یا مصنوعی می‌گویند.)
7گروه درخواست (پروانه ساختمانی)دسته بندی انواع درخواست های صدور پروانه ساختمانی.احداث بنا (درخواست پروانه ساختمانی از نوع احداث بنا.)
تجدید بنا (درخواست پروانه ساختمانی از نوع تجدید بنا.)
توسعه بنا (درخواست پروانه ساختمانی از نوع توسعه بنا.)
سایر کاربری‌ها (درخواست پروانه ساختمانی از نوع سایر کاربری‌ها.)
8کاربری (پروانه‌های ساختمانی)نوع کاربری پروانه ساختمانی.مسکونی (پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی.)
تجاری (پروانه ساختمانی با کاربری تجاری.)
مسکونی-تجاری (پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی-تجاری.)
سایر کاربری‌ها. (پروانه ساختمانی با سایر کاربری‌ها.)
9وضعیت فعالیت اتوبوسوضعیت فعالیت اتوبوس براساس نوع به کارگیری.اتوبوس‌های سازمان اتوبوسرانی (اتوبوس‌هایی که زیر نظر سازمان اتوبوسرانی فعالیت می‌کنند.)
اتوبوس‌های بخش خصوصی (اتوبوس‌هایی که زیر نظر بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.)
مینی‌بوس‌های بخش خصوصی (سرویس خطوط) (مینی‌بوس‌هایی که زیر نظر بخش خصوصی به عنوان سرویس خطوط فعالیت می‌کنند.)
مینی‌بوس‌های واحدهای تحت نظارت (سرویس خطوط) (مینی بوسی که زیر نظر واحد سرویس های تحت نظارت سازمان فعالیت داشته و با پرداخت شهریه در یکسری از خطوط فعال است)
اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های واحدهای تحت نظارت (سرویس مدارس و کارخانجات و ادارات) (اتوبوس و یا مینی بوسی که زیر نظر واحد سرویسهای تحت نظارت سازمان فعالیت دارد و جهت تردد در سطح شهر میبایست با پرداخت مبلغی برچسب تردد دریافت نماید.)
10نوع ایستگاه آتش‌نشانینوع ایستگاه آتش نشانی به تفکیک مساحت و تجهیزات.ایستگاه آتش‌نشانی کوچک (زمین موردنیاز این نوع ایستگاه حدود 200 تا 300 مترمربع میباشد. برای این نوع ایستگا هها 2 خودرو یا حداکثر 3 خودرو تدارک دیده میشوند. حداقل یک خودروی دوکابینه حریق- نجات و یا خودروی تک کابین.)
ایستگاه آتش‌نشانی متوسط (مساحت لازم برای این نوع ایستگا هها 2 تا 3 هزار مترمربع میباشد. تعداد خودروی لازم برای این نوع ایستگا هها 3 تا 7 دستگاه خودرو است که شامل خودروی حریق، نجات، اسنورکل، نردبان و فوماتیک است.)
ایستگاه آتش‌نشانی بزرگ (ایستگاهی با مساحت بیش از 6 هزار مترمربع که یک گروه حریق، یک گروه نجات سنگین، یک گروه پشتیبانی، بخش تعمیرات و تجهیزات در آن مستقر هستند. حداقل تعداد خودروی لازم برای این نوع ایستگاه نیز 12 عدد است و ایستگاه باید گاراژی با ظرفیت استقرار 12 تا 17 خودرو داشته باشد.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)