ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1تست عنوان صفت آماریتست تعریف صفت آماریتست عنوان مقدار صفت (تست تعریف مقدار صفت)
2صفت آزمایشی 2صفتی که به عنوان نمونه 2 وارد شده است.مقدار آزمایشی 1 (مقداری که به عنوان نمونه 1 وارد شده است.)
مقدار آزمایشی 2 (مقداری که به عنوان نمونه 2 وارد شده است.)
مقدار آزمایشی 3 (مقداری که به عنوان نمونه 3 وارد شده است.)
3صفت آزمایشی 3صفتی که به عنوان نمونه 1 وارد شده است.مقدار آزمایشی 1 (مقداری که به عنوان نمونه 1 وارد شده است.)
مقدار آزمایشی 2 (مقداری که به عنوان نمونه 2 وارد شده است.)
مقدار آزمایشی 3 (مقداری که به عنوان نمونه 3 وارد شده است.)
مقدار آزمایشی 4 (مقداری که به عنوان نمونه 4 وارد شده است.)
مقدار آزمایشی 5 (مقداری که به عنوان نمونه 5 وارد شده است.)
4صفت آزمایشی 4صفتی که به عنوان نمونه 4 وارد شده است.مقدار آزمایشی 1 (مقداری که به عنوان نمونه 1 وارد شده است.)
5جنسیتتفکیک افراد براساس جنسیتزن (جنسیت زن)
مرد (جنسیت مرد)
6نوع پارکتفکیک بندی پارک ها به لحاظ مساحتپارک همسایگی (پارکی است که مساحت آن کمتر از 0.5 هکتار باشد.)
پارک محله‌ای (پارکی است که مساحت آن بین 0.5 تا 2 هکتار باشد.)
پارک ناحیه‌ای (پارکی است که مساحت آن بین 2 تا 6 هکتار باشد.)
پارک منطقه‌ای (پارکی است که مساحت آن بیشتر از 6 هکتار باشد.)
پارک بزرگ (پارکی است که مساحت آن بیشتر از 40 هکتار باشد.)
پارک جنگلی (به زمین‌هایی كه زیرپوشش درختان و درختچه‌ها با رویش طبیعی یا گاهی مصنوعی هستند و در فضای داخلی آن‌ها یك اكوسیستم خاص و متفاوت از محیط اطراف فراهم‌شده، پارك جنگلی طبیعی یا مصنوعی می‌گویند.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)