ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1صفت آزمایشی 3صفتی که به عنوان نمونه 1 وارد شده است.مقدار آزمایشی 1 (مقداری که به عنوان نمونه 1 وارد شده است.)
مقدار آزمایشی 2 (مقداری که به عنوان نمونه 2 وارد شده است.)
مقدار آزمایشی 3 (مقداری که به عنوان نمونه 3 وارد شده است.)
مقدار آزمایشی 4 (مقداری که به عنوان نمونه 4 وارد شده است.)
مقدار آزمایشی 5 (مقداری که به عنوان نمونه 5 وارد شده است.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)