ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1نوع پارکتفکیک بندی پارک ها به لحاظ مساحتپارک همسایگی (پارکی است که مساحت آن کمتر از 0.5 هکتار باشد.)
پارک محله‌ای (پارکی است که مساحت آن بین 0.5 تا 2 هکتار باشد.)
پارک ناحیه‌ای (پارکی است که مساحت آن بین 2 تا 6 هکتار باشد.)
پارک منطقه‌ای (پارکی است که مساحت آن بیشتر از 6 هکتار باشد.)
پارک بزرگ (پارکی است که مساحت آن بیشتر از 40 هکتار باشد.)
پارک جنگلی (به زمین‌هایی كه زیرپوشش درختان و درختچه‌ها با رویش طبیعی یا گاهی مصنوعی هستند و در فضای داخلی آن‌ها یك اكوسیستم خاص و متفاوت از محیط اطراف فراهم‌شده، پارك جنگلی طبیعی یا مصنوعی می‌گویند.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)