ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1نوع ایستگاه آتش‌نشانینوع ایستگاه آتش نشانی به تفکیک مساحت و تجهیزات.ایستگاه آتش‌نشانی کوچک (زمین موردنیاز این نوع ایستگاه حدود 200 تا 300 مترمربع میباشد. برای این نوع ایستگا هها 2 خودرو یا حداکثر 3 خودرو تدارک دیده میشوند. حداقل یک خودروی دوکابینه حریق- نجات و یا خودروی تک کابین.)
ایستگاه آتش‌نشانی متوسط (مساحت لازم برای این نوع ایستگا هها 2 تا 3 هزار مترمربع میباشد. تعداد خودروی لازم برای این نوع ایستگا هها 3 تا 7 دستگاه خودرو است که شامل خودروی حریق، نجات، اسنورکل، نردبان و فوماتیک است.)
ایستگاه آتش‌نشانی بزرگ (ایستگاهی با مساحت بیش از 6 هزار مترمربع که یک گروه حریق، یک گروه نجات سنگین، یک گروه پشتیبانی، بخش تعمیرات و تجهیزات در آن مستقر هستند. حداقل تعداد خودروی لازم برای این نوع ایستگاه نیز 12 عدد است و ایستگاه باید گاراژی با ظرفیت استقرار 12 تا 17 خودرو داشته باشد.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)