ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1تست عنوان صفت آماریتست تعریف صفت آماریتست عنوان مقدار صفت (تست تعریف مقدار صفت)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)