ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1گروه درخواست (پروانه ساختمانی)دسته بندی انواع درخواست های صدور پروانه ساختمانی.احداث بنا (درخواست پروانه ساختمانی از نوع احداث بنا.)
تجدید بنا (درخواست پروانه ساختمانی از نوع تجدید بنا.)
توسعه بنا (درخواست پروانه ساختمانی از نوع توسعه بنا.)
سایر کاربری‌ها (درخواست پروانه ساختمانی از نوع سایر کاربری‌ها.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)