ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)