ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1کاربری فضاهای ورزشینوع کاربری فضاهای ورزشی.مجموعه ورزشی (فضای ورزشی با کاربری مجموعه ورزشی.)
سالن ورزشی (فضای ورزشی با کاربری سالن ورزشی.)
پایگاه تندرستی (فضای ورزشی با کاربری پایگاه تندرستی.)
گود باستانی (فضای ورزشی با کاربری گود باستانی.)
سوله بحران (فضای ورزشی با کاربری سوله بحران.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)