ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1جنسیتتفکیک افراد براساس جنسیتزن (جنسیت زن)
مرد (جنسیت مرد)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)