ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1تحصیلاتسطح تحصیلات نیروی انسانی.زیردیپلم (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات زیردیپلم.)
دیپلم (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات دیپلم.)
فوق‌دیپلم (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات فوق‌دیپلم.)
لیسانس (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات لیسانس.)
فوق‌لیسانس (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات فوق‌لیسانس.)
دکتری (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات دکتری.)
حوزوی (نیروی انسانی دارای سطح تحصیلات حوزوی.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)