ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1صفت آزمایشی 4صفتی که به عنوان نمونه 4 وارد شده است.مقدار آزمایشی 1 (مقداری که به عنوان نمونه 1 وارد شده است.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)