ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1وضعیت فعالیت اتوبوسوضعیت فعالیت اتوبوس براساس نوع به کارگیری.اتوبوس‌های سازمان اتوبوسرانی (اتوبوس‌هایی که زیر نظر سازمان اتوبوسرانی فعالیت می‌کنند.)
اتوبوس‌های بخش خصوصی (اتوبوس‌هایی که زیر نظر بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.)
مینی‌بوس‌های بخش خصوصی (سرویس خطوط) (مینی‌بوس‌هایی که زیر نظر بخش خصوصی به عنوان سرویس خطوط فعالیت می‌کنند.)
مینی‌بوس‌های واحدهای تحت نظارت (سرویس خطوط) (مینی بوسی که زیر نظر واحد سرویس های تحت نظارت سازمان فعالیت داشته و با پرداخت شهریه در یکسری از خطوط فعال است)
اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های واحدهای تحت نظارت (سرویس مدارس و کارخانجات و ادارات) (اتوبوس و یا مینی بوسی که زیر نظر واحد سرویسهای تحت نظارت سازمان فعالیت دارد و جهت تردد در سطح شهر میبایست با پرداخت مبلغی برچسب تردد دریافت نماید.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)