ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1کاربری (پروانه‌های ساختمانی)نوع کاربری پروانه ساختمانی.مسکونی (پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی.)
تجاری (پروانه ساختمانی با کاربری تجاری.)
مسکونی-تجاری (پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی-تجاری.)
سایر کاربری‌ها. (پروانه ساختمانی با سایر کاربری‌ها.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)