ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1نوع اشتغالنوع اشتغال نیروی انسانی در شهرداریدارای رابطه استخدامی مستقیم (كلیه كاركنان دارای رابطه استخدامی مستقیم با شهرداری.)
فاقد رابطه استخدامی مستقیم (كلیه كاركنان فاقد رابطه استخدامی مستقیم با شهرداری.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)