ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)
1کاربری پروژهنوع کاربری پروژه های اجرایی.مسکونی (پروژه با کاربری مسکونی.)
تجاری (پروژه با کاربری تجاری.)
اداری (پروژه با کاربری اداری.)
آموزشی (پروژه با کاربری آموزشی.)
مذهبی (پروژه با کاربری مذهبی.)
تفریحی (پروژه با کاربری تفریحی.)
فرهنگی (پروژه با کاربری فرهنگی.)
خدماتی (پروژه با کاربری خدماتی.)
رفاهی (پروژه با کاربری رفاهی.)
اقامتی (پروژه با کاربری اقامتی.)
پارکینگ (پروژه با کاربری پارکینگ.)
فضای سبز (پروژه با کاربری فضای سبز.)
معابر عمومی (پروژه با کاربری معابر عمومی.)
ردیفعنوان صفتتعریف صفتعنوان مقدار صفت (تعریف مقدار صفت)